Privacybeleid

Eigendom van het bestand en het verzamelen van gegevens

Het gebruik van de website en een van de daarin opgenomen diensten impliceert volledige aanvaarding van het beleid voor gegevensbescherming van de website.In overeenstemming met de organische wet 3/2018, van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en de ontwikkelingsvoorschriften, informeren wij u dat de persoonsgegevens die worden verzameld door het verlenen van diensten aan gebruikers (bezoekers of geregistreerde gebruikers), zijn opgenomen in de bestanden die eigendom zijn van en verantwoordelijk zijn voor Fumanya, SA (hierna “Tres Estrellas Campings” genoemd), met geregistreerd adres in C-31, km 186,2, 08850 Gavá.

De verzamelde gegevens zijn passend, relevant en noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De gebruiker is niet verplicht om ze te verstrekken, maar het niet verstrekken van alle als verplicht aangegeven gegevens, kan de onmogelijkheid betekenen om de gevraagde diensten te verlenen.

Doel van de gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Beheer van het boekingsproces.
  • Beheer en administratie afgeleid van de contractering van onze producten en diensten door onze klanten.
  • Attentieverzoeken voor informatie, vragen en/of suggesties.
  • Verzending op alle mogelijke manieren, met inbegrip van elektronische middelen, van informatie over de producten en diensten van het bedrijf.

Toestemming

Het gebruik van de diensten van Camping 3 Estrellas impliceert de toestemming en toestemming van de gebruiker voor de verwerking van hun gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden.

Voor de verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn vermeld, is voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist.

Gegevensoverdracht

Camping 3 Estrellas draagt geen gegevens over aan derden, tenzij een Gemeenschapsrecht of regel deposito’s anders, of indien nodig voor het verlenen van de gecontracteerde dienst.

Veiligheidsmaatregelen

Camping 3 Estrellas heeft de organisatorische en technologische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld, onverminderd het feit dat de beveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

Uitoefening van rechten

Gebruikers en/of klanten kunnen hun toegangsrecht, annulering, rectificatie en tegenstand uitoefenen door te schrijven naar Camping 3 Estrellas, Post office 238, 08850 Gavá of de info@camping3estrellas.com mail, waarbij een kopie van een document dat hun identiteit bewijst wordt bijgevoegd.Laatst gewijzigd beleid: 1 februari 2016