Política de privacitat

Titularitat de l’arxiu i recollida de dades

La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis incorporats en el mateix implica l’acceptació plena de la política de protecció de dades del lloc web.
En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals recollides mitjançant la prestació dels serveis als usuaris (ja siguin visitants o usuaris registrats), s’incorporen als fitxers titularitat i responen a Fumanya, SA (d’ara endavant Tres Estrellas Campings, amb domicili social a C-31, km 186,2, 08850 Gavá.

Les dades recollides són apropiades, pertinents i necessàries per a la finalitat per a la qual es tracten. L’usuari no està obligat a facilitar-los, però no proporcionant totes les dades indicades com a obligatòries, podent significar la impossibilitat de prestar els serveis sol·licitats.

Finalitat del tractament de dades

Les dades personals recollides es tracten per a les finalitats següents:

  • Gestió del procés de reserva.
  • Gestió i administració derivades de la contractació dels nostres productes i serveis per part dels nostres clients.
  • Atenció a sol·licituds d’informació, consultes i/o suggeriments.
  • Enviament per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics, d’informació relativa als productes i serveis de l’empresa.

Consentiment

La utilització dels serveis de Camping 3 Estrellas, suposa l’autorització i consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitats indicades anteriorment.

El tractament de les dades per a propòsits diferents als indicats en la present política de privacitat, requerirà el consentiment previ de l’usuari.

Cessió de dades

Camping 3 Estrellas no cedeix les dades a tercers, llevat que una llei comunitària o la norma dipositi el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat.

Mesures de seguretat

Camping 3 Estrellas ha adoptat les mesures organitzatives i tecnològiques de seguretat destinades a impedir la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat no són inexpugnables.

Exercici de drets

Els usuaris i/o clients podran exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició dirigint-se per escrit a Càmping 3 estrellas, Oficina de correus 238, 08850 Gavá o al correu electrònic a info@camping3estrellas. com”, adjuntant una còpia del document acreditatiu de la seva identitat. Darrera política modificada: 1 de febrer de 2016